Χρήσιμες Συμβουλές

Στην… πρίζα παραμένει το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά λόγω της παράτασης που δόθηκε έως και 31/12/2023 με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, ταχυμεταφορών καθώς και διανομών.Φυσικά Πρόσωπα

Επιδότηση ηλεκτρικών ποδήλατων 40% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€ και επιπλέον οικολογικό bonus € 500 για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ.

Επιδότηση ηλεκτρικών δίκυκλων (μηχανάκι) κατηγορίας L1e έως L4e έως 30% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό επιδότησης 1300€ και επιπλέον όφελος απόσυρσης €400.Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Επιδότηση ηλεκτρικών ποδήλατων 40% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€ ανά ποδήλατο για έως 10 ηλεκτρικά ποδήλατα.

Επιδότηση ηλεκτρικών δίκυκλων (μηχανάκι) κατηγορίας L1e έως L4e έως 30% επί της καθαρής αξίας με μέγιστο ποσό επιδότησης 1300€ ανά όχημα και επιπλέον όφελος απόσυρσης €400 ανά όχημα.


Πώς θα λάβω την επιδότηση;

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την αίτηση στην επίσημη σελίδα του προγράμματος

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος (kinoumeilektrika2.gov.gr)

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η κατάθεση προσφοράς με το ηλεκτρικό ποδήλατο ή δίκυκλο που επιθυμείτε να αγοράσετε. Η ομάδα μας είναι στη διάθεση σας για να σας προτείνει το κατάλληλο ποδήλατο ή δίκυκλο και να σας εξηγήσει τα βήματα για τη κατάθεση της αίτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

  - τηλεφωνικά στο 216 000 000 1
  - με email στο info@gatsoulis.gr
  - σε ένα από τα καταστήματα μας Καταστήματα GATSOULIS

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος kinoumeilektrika2.gov.grΣυχνές Ερωτήσεις:


Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να πάρω την επιδότησή του ποδηλάτου;

  • Να είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα.
  • Να μη διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή γκάζι) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,
  • Να εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,
  • Να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,
  • Να διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων; Ποια άλλη τιμή υπάρχει;

Είναι η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή ΦΠΑ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.Πως υπολογίζεται το ποσό το οποίο επιδοτείται από το πρόγραμμα;

Έστω ότι επιλέγετε την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Το ποσό που επιδοτείτε από το κράτος είναι το 40% της καθαρής αξίας του ποδηλάτου (=αξία προ φόρων) μέχρι το ποσό των 800€.

Στην επιδότηση προστίθεται οικολογικό bonus €500 για τους πολύτεκνους (4+ τέκνα) και ΑΜΕΑ.

Παράδειγμα 1

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 3000€ (2419,35€ Προ Φόρων). Το 40% Προ Φόρων είναι 967,74€. Όμως λόγο ότι ξεπερνά το μέγιστο ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.

Παράδειγμα 2

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 1500€ (1209,67€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 483,87€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 483,87€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.

Παράδειγμα 3

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 2480€ (2000€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 800€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (ΚΙΤ);

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνο τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις η/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσής το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.Επιδοτείται μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο ή δίκυκλο;

Όχι δεν επιδοτείται μεταχειρισμένο.Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δυο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως εταιρία και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο ;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.Η εταιρεία οφείλει να προμηθευτεί από ένα μόνο τύπο ;

Η επιλογή αφορά το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών ποδηλάτων/ δίκυκλων.  Η εταιρία με κύρια δραστηριότητα ΚΑΔ που αναφέρεται παρακάτω, μπορεί να επιλέξει να επιδοτηθεί για έως δέκα (10) ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίς το ταυτόχρονο δικαίωμα χορήγησης οικολογικού bonus για έξυπνο σημείο επαναφόρτισης. Δεν υπάρχει όριο για τη προμήθεια ηλεκτρικών δικύκλων.

ΚΑΔ Δραστηριότητας:
• 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
• 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
• 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
• 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)Επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αίτησης σε περίπτωση απόρριψης;

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής ηλεκτρικού ποδηλάτου μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.Εάν είμαι τέκνο μιας οικογένειας με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ όταν επιλέξω να επιδοτηθώ για ηλεκτρικό ποδήλατο ;

Όχι. Δικαιούχοι της επιδότησης ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση της οικογένειας με τρία (3) και άνω εξαρτώμενα τέκνα (για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου) είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Έντυπο Ε1 από το www.gsis.gr.Είναι εφικτή η αγορά δίκυκλου/τρίκυκλου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ΚΥΑ της δράσης. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

Δείτε Ακόμα...